PTA
广告招商 PTA价格 化纤-PTA价格
广告招商 广告招商 广告招商

数据中心

data center 更多
广告招商 广告招商 广告招商

相关产品

Related products
广告招商 广告招商 广告招商
日期 品名/规格 地区 价格
(元/吨)
跌涨
11-19 PTA - 华东地区 4770 20
11-18 PTA - 华东地区 4750 -5
11-15 PTA - 华东地区 4755 25
11-14 PTA - 华东地区 4730 30
11-13 PTA - 华东地区 4700 -
11-12 PTA - 华东地区 4700 -

今日报价

Quote today
  • 企业出厂价
  • 国内市场价
  • 国际市场价
日期 品名 规格 区域 生产企业 出厂价 跌涨 查看
11-19 PTA - 华东地区 扬子石化 5300元/吨 -
11-19 PTA - 东北地区 恒力(大连)石化 5350元/吨 -
11-19 PTA - 华东地区 逸盛石化* 5070元/吨 -
11-19 PTA - 华东地区 扬子石化* 5250元/吨 -
11-19 PTA - 东北地区 恒力(大连)石化* 5250元/吨 -
11-19 PTA - 华东地区 宁波三菱* 5250元/吨 -
日期 品名 规格 报价市场 市场主流价
(元/吨)
涨跌幅 备注 查看
11-19 PTA - 华东地区 4770 20 自提
11-19 PTA - 华北地区 4770 20 自提
11-19 PTA - 亚洲地区 610 - 船货
11-18 PTA - 华东地区 4750 -5 自提
11-18 PTA - 华北地区 4750 -5 自提
11-18 PTA - 亚洲地区 610 - 船货
日期 品名 规格 地区 价格类型 低端价 高端价 中间价 涨跌 查看
11-18 PTA - 美国 到岸价 1021.17 1021.17 1021.17 -
11-18 PTA - 欧洲 离岸价 739 749 744 -
11-18 PTA - 美国 到岸价 46.32 46.32 46.32 -
11-18 PTA - 国内 到岸价 609 611 610 -
11-18 PTA - 亚洲 到岸价 612 614 613 -
11-18 PTA - 印度 到岸价 615 617 616 -